40 day trial for new customersfree shippingreplaces pads and tampons for up to 10 hours
40 day trial for new customers - free shipping

Article1 – General

These General Conditions apply to every use of the site Moodiesundies.nl and Moodiesundies.com and to all offers of Moodies BV, as well as to all agreements between you and Moodies BV.

The latest version of the terms and conditions of sale are registered at de Kamer van Koophandel, KvK nummer 82418497 Moodies BV and are always leading.

Article2 – Offers

2.1 All offers on the website are noncommittal, unless explicitly mentioned otherwise. Offers do not automatically count for back orders.

2.2 Moodies can not be kept to its offer if you could have reasonably understood that the offer was obviously a mistake or a slip of the pen.

2.3 The prices mentioned on the website include VAT and exclude shipping costs. The shipping costs for your order will alway be mentioned separately -before ordering- to you. These could be dependent on the size of your order. Paid shipping costs will not be refunded when garments are returned.

Article 3 – Customer and order data

3.1 You have the responsiblity to care for accurate e-mailaddress, bank account number, address data. Also you guarantee that you are legally authorized to use the website. You also declare to be adult and/or authorized to place the order.

3.2 Moodies ensures that all your data wil be taken care off wit the highest level of concern and that thesr data will not be handed, sold or given any other way to third parties without your prior consent.

3.3 Moodies will process your data to its files to ensure to be able to meet the obligations coming from the agreement Moodies has with you.

3.4 Moodies shall use your e-mail address to invite you to review our products. IIf you do’nt want to receive these e-mails anymore, you can unsubscribe through the link in the footer of the e-mail..

3.5. Moodies can use your e-mail address to send you information upon products or services that might be interesting for you, only if you have subscribed.

Artikel 4 – Establishment agreement

4.1 The agreement with Moodies is established bij receiving your order. Moodies will send you a confirmation by mail.

4.2 A Change in the agreement is only acceptable when explicitly agreed upon by Moodies.

Artikel 5 – Delivery

5.1 The order will be delivered on the address given by you, unless you have mentioned you will pick up the order yourself or want the order to be delivered on another address. The delivery period is mentioned on the site and in the confirmation mail after the purchase.

5.2 You are obliged to buy the products when yoiu have placed the order.

5.3 If you reject the buy or are negligent with providing information neccesary for delivery, the specific garments will be stored for your own risk and account.

5.4 If you have given a wrong or incomplete address for delivery, the extra shipping costs will be for your account. Moodies can also not be hold responsible for lost goods as a result of the use of wrong or incomplete addresses or any deformity of the transportation company.

5.5 When the period of delivery is crossing 5 days, you have the right to dissolve the agreement without costs. For this you will have to send an e-mail or letter to Moodies. Any payment in that case will be refunded within 10 working days after the notification.

Article 6 – Cooling off period

6.1 You have the right, without giving any reason, to dissolve the agreement within 30 days after receiving the product. Moodies shall refund the purchase amount within 10 working days after receiving the returned product, provided that the product is intact, not been worn, washed or used any other way and that the original product package is not been opened or damaged. You can return the product through any Postal service.

6.2 Indien u het product voor de eerste keer gebruikt en het valt tegen dan bent u gerechtigd het product binnen 40 dagen na datum aankoop te retourneren zonder opgaaf van reden. U kunt het product retourneren via PostNL.

6.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. We adviseren tracking zodat u het geretourneerde product kunt volgen.

Artikel 7 – Garanties

7.1 Moodies garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

7.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn uiterlijk binnen 7 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

7.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Moodies binnen 14 werkdagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Moodies ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen.

7.4 Na verloop van de in artikel 7.3 genoemde garantietermijn is Moodies gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

7.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Moodies, u of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Moodies blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met uw creditcard of via Ideal.

9.2 Moodies gaat pas over tot levering en verzending van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen of indien de voorwaarden voor achteraf betalen zijn geaccepteerd.

Artikel 10 – Incassokosten

Als u in gebreke blijft doordat u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, kan Moodies niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Moodies moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Moodies kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Moodies, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Moodies gelieerd is.

11.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

11.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten (als in art 11.1) aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, zonder dat daar een afspraak over gemaakt is, is derhalve verboden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien door Moodies geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Moodies jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 7 (Garanties) is geregeld.

12.2 De aansprakelijkheid van Moodies voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product.

12.3 Moodies sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Moodies, waaronder de website, door een derde.

12.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Moodies of haar ondergeschikten.

Artikel 13 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 – Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Moodies heeft geen zeggenschap over deze websites. Moodies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15 – Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Moodies geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 Moodies is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Moodies zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Moodies aangepast worden. Moodies adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Bij vorderingen in recht komen alle kosten van een procedure voor uw rekening. Zoals deurwaarder, advocaat, griffier rechten en proceskosten.

Privacy

We value Safety and Privacy very much. Tevens gaan wij uiterst voorzichtig om met uw gegevens. We manage all data ourself and will never hand them to third parties, unless you have given us explicit permission.

Als u iets heeft besteld worden uw adresgegevens wel doorgegeven aan het transportbedrijf die de levering van het pakket verzorgt.

Updating…
  • No products in the cart.
Continue shopping

Do you have a giftcard or discountcode?
You can enter this in the checkout.