40 dagen bedenktijdgratis verzendingvervangt menstruatieproducten gedurende 10 uur
40 dagen bedenktijd bij je eerste aankoop - gratis verzending

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Moodiesundies.nl en Moodiesundies.com en op alle aanbiedingen en offertes van Moodies BV en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Moodies BV.

De laatste versie van de verkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, KvK nummer 82418497 Moodies BV en zijn ten allen tijden leidend.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Moodies kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald.

Artikel 3 – Klant en bestel gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website. U verklaart ook meerderjarig te zijn en/of bevoegd te zijn de order te plaatsen.

3.2 Moodies garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 Moodies zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

3.4 Moodies zal uw e-mailadres gebruiken om u uit te nodigen onze producten te reviewen. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat onderin de e-mail via unsubscribe aangeven.

3.5. Moodies kan uw email-adres gebruiken om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, indien U zich daarvoor heeft aangemeld.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Moodies van uw bestelling. Moodies stuurt u tevens een bevestiging per mail.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Moodies is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelling wordt op het door u aangegeven adres afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn wordt vermeld op de site en in de bevestigingsmail na de aankoop.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop u de order heeft geplaatst respectievelijk deze aan u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd of onvolledig adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening. Tevens is Moodies niet verantwoordelijk voor verloren pakketten als gevolg van het gebruik van foutieve adressen of eventuele gebreken van de verzendservice.

5.5 Bij overschrijding van een levertijd van 5 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Moodies te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd​

Artikel 6 – Afkoelingsperiode

6.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Moodies zal dan binnen 10 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de ongeopende originele verpakking. U kunt het product retourneren via PostNL.

6.2 Indien u het product voor de eerste keer gebruikt en het valt tegen dan bent u gerechtigd het product binnen 40 dagen na datum aankoop te retourneren zonder opgaaf van reden. U kunt het product retourneren via PostNL.

6.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. We adviseren tracking zodat u het geretourneerde product kunt volgen.

Artikel 7 – Garanties

7.1 Moodies garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

7.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn uiterlijk binnen 7 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

7.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Moodies binnen 14 werkdagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Moodies ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen.

7.4 Na verloop van de in artikel 7.3 genoemde garantietermijn is Moodies gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

7.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Moodies, u of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Moodies blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met uw creditcard of via Ideal.

9.2 Moodies gaat pas over tot levering en verzending van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen of indien de voorwaarden voor achteraf betalen zijn geaccepteerd.

Artikel 10 – Incassokosten

Als u in gebreke blijft doordat u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, kan Moodies niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Moodies moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Moodies kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Moodies, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Moodies gelieerd is.

11.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

11.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten (als in art 11.1) aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, zonder dat daar een afspraak over gemaakt is, is derhalve verboden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien door Moodies geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Moodies jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 7 (Garanties) is geregeld.

12.2 De aansprakelijkheid van Moodies voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product.

12.3 Moodies sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Moodies, waaronder de website, door een derde.

12.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Moodies of haar ondergeschikten.

Artikel 13 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 – Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Moodies heeft geen zeggenschap over deze websites. Moodies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15 – Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Moodies geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 Moodies is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Moodies zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Moodies aangepast worden. Moodies adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Bij vorderingen in recht komen alle kosten van een procedure voor uw rekening. Zoals deurwaarder, advocaat, griffier rechten en proceskosten.

Privacy

Wij hechten enorm veel waarde aan veiligheid en privacy. Tevens gaan wij uiterst voorzichtig om met uw gegevens. Wij beheren alle gegevens zelf en zullen deze nooit ter beschikking stellen aan derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Als u iets heeft besteld worden uw adresgegevens wel doorgegeven aan het transportbedrijf die de levering van het pakket verzorgt.

Koop nu – Betaal later

Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je goederen, tickets of diensten koopt en waarvoor je Betaal later als betaalmethode kiest.

Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 0 dagen na de verzending van je goederen of tickets te betalen/ na de datum waarop de dienst of de digitale inhoud beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna zal je een betalingsopdracht sturen zodat je direct aan Klarna kan betalen. Voor de contactgegevens en meer informatie over Klarna kan je klarna.com bezoeken.

Je betaalt enkel wanneer je je bestelling hebt ontvangen!

Klarna biedt consumenten Aankoopbescherming, wat inhoudt dat je als consument niet hoeft te betalen voor je bestelde goederen tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je zal helpen wanneer je problemen hebt met je aankoop.

Ga voor meer informatie en instructies naar:

https://www.klarna.com/be/aankoopbeschermingklarnas-aankoopbescherming-voor-consumenten/

Kosten en commissie

We brengen een commissie van 0 € per aankoop in rekening.

Herinneringskosten

Als Klarna niet de volledige betaling heeft ontvangen op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld, moet je aanmaningskosten betalen in overeenstemming met onderstaande tabel. Tussen iedere herinnering zit minimaal 10 dagen.

Van Tot Eerste herinnering Tweede herinnering Derde herinnering
€ 0 € 4.99 € 0 € 2.00 € 4.00
€ 5.00 € 9.99 € 0 € 3.00 € 5.00
€ 10.00 € 19.99 € 0 € 4.00 € 6.00
€ 20.00 € 49.99 € 0 € 5.00 € 7.00
€ 50.00 € 99.99 € 0 € 7.00 € 10.00
€ 100.00 € 499.99 € 0 € 10.00 € 13.00
€ 500.00
€ 0 € 13.00 € 17.00

Incassokosten

Indien Klarna na de derde herinnering de totale betaling niet heeft ontvangen, wordt de factuur overgedragen aan onze incassopartner. In dit geval is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een rente van 12% per jaar of de wettelijke rentevoet voor een te late betaling in handelstransacties verschuldigd. Bovendien heeft Klarna of de incassopartner bij het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de betaling van de schuld op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, recht op een vastgestelde schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimumbedrag van 40 euro per factuur. Deze forfaitaire schadevergoeding komt boven de hierboven vermelde herinneringskosten. De rente alsook de schadevergoeding zijn te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna

Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen, waarbij soms een kredietcontrole wordt uitgevoerd. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kan vinden in onze Privacyverklaring. De Privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze Verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de Privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kan indienen bij een autoriteit.

Toewijzen

U mag geen rechten of plichten die u onder deze voorwaarden hebt, overdragen of toewijzen. Voor zover, al dan niet toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij deze voorwaarden of enig recht of verplichting onder deze voorwaarden op elk moment overdragen of toewijzen, onder de voorwaarde dat een dergelijke overdracht of toewijzing uw rechten en plichten onder deze voorwaarden niet ten nadele van u wijzigen.

Deze informatie downloaden.

Updating…
  • Geen producten in je winkelwagen.
Verder winkelen

Heb je een cadeaubon of kortingscode?
Deze kun je toevoegen in de checkout.