Een doorbraak: Menstruele gezondheid op wereldwijde agenda WHO

Een doorbraak: Menstruele gezondheid op wereldwijde agenda WHO

Menstruele gezondheid stond niet op de agenda van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling of in de Millenniumverklaring. In de Sustainable Development Goals staat het ook niet expliciet vermeld.

Het is afgelopen 22 juni 2022 in een verklaring van de WHO eindelijk op de mondiale agenda’s voor gezondheid, onderwijs, mensenrechten en gendergelijkheid/gelijkheid geplaatst. Yess!! Aanleiding waren berichten van lokale arbeiders en activisten uit Afrika. Die berichten gingen voornamelijk over de ervaringen van schaamte en verlegenheid van vrouwen en meisjes. Hierbij ging het ook over de belemmeringen waar ze tegenaan liepen als ze ongesteld zijn omdat ze niet over middelen beschikken om de menstruatie op te vangen.

Dat dit nu gebeurt kan positieve gevolgen hebben voor hun levenskansen, waaronder hun recht op onderwijs, werk, water en sanitaire voorzieningen.

world health organization

who roept op om menstruele gezondheid te erkennen en aan te pakken als een gezondheids- en mensenrechtenkwestie:

WHO roept op tot drie acties.

Ten eerste, om menstruatie te benoemen als een gezondheidsprobleem, niet als een hygiëneprobleem – een gezondheidsprobleem met fysieke, psychologische en sociale dimensies. Het is ook een probleem dat moet worden aangepakt in het perspectief van een levensloop – van voor de menarche tot na de menopauze .

Ten tweede, te erkennen dat menstruatiegezondheid betekent dat iedereen die menstrueerd, toegang heeft tot informatie en onderwijs hierover. Maar ook tot de menstruatieproducten die ze nodig hebben zoals water, sanitaire voorzieningen en empathische zorg als dat nodig is. Hieronder valt ook wonen, studeren en werken in een omgeving waarin menstruatie als positief en gezond wordt ervaren; en om volledig deel te nemen aan werk en sociale activiteiten.

Ten derde om ervoor te zorgen dat deze activiteiten worden opgenomen in de relevante sectorale werkplannen en begrotingen. Daarbij moeten de prestaties worden gemeten.

De WHO zet zich in om gezondheidsbeleidsmakers en programmamanagers aan te moedigen om de rechten van iedereen die menstrueerd te bevorderen. Daarbij hopen ze hen tegemoet te komen in hun uitgebreide behoeften op het gebied van menstruele gezondheid. De WHO zet zich ook in om de stilte en het stigma in verband met menstruatie te doorbreken. Dit doen ze door scholen, gezondheidsinstellingen en andere werkplekken (inclusief de werkplekken van de WHO) menstruatie proof te maken.

regeringen beginnen te handelen, maar ze moeten veel meer doen.

world health organization

Een groeiend aantal overheden komt in actie. Sommige regeringen hebben de belastingen op menstruatieproducten afgeschaft. Anderen hebben zich gericht op de uitdagingen waarmee scholieren worden geconfronteerd als ze menstruatieproducten nodig hebben. Weer andere landen hebben regelgeving om menstruatieproducten te geven aan groepen in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld daklozen of gevangenen.

Ten slotte hebben enkele landen wetten en beleid ingevoerd voor medisch verlof wanneer iemand symptomen ervaart die relateren aan menstruatie.

WHO een doorbraak

Dit zijn meestal nuttige stappen, maar overheden kunnen en moeten meer doen dan de toegang tot menstruatieproducten verbeteren. Ze moeten scholen, werkplekken en openbare instellingen ondersteunen om de menstruatie comfortabel en waardig te beheren. Wat nog belangrijker is, ze moeten de menstruatie normaliseren en de stilte eromheen doorbreken. 

Een belangrijke stap is gezet, en nu doorrrr!!

Terug naar blog